Kapcsolat

Helyfoglalás:

0036- 30- 880- 64- 81

Vagy online linken:

https://www.azoszver.hu/asztalfoglalas-online/

Facebook

Budapest VI. Zichy Jenő utca 38.

Útvonaltervezés

Nyitvatartás:
Kedd- szombat 15.00- 22.00
Vasárnap- hétfő: Zárva

Cégadatok, adatvédelem

 

Cégnév: Galaburgyi Kft

Adószám: 13014113- 2- 41.

Székhely: 1034 Budapest Szőlő utca 42.

Telephely: 1066 Budapest Zichy Jenő utca 38.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Preambulum

Galaburgyi Kft. (a továbbiakban: Galaburgyi) ezúton tájékoztatja a www.azoszver.hu látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Galaburgyi elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a www.azoszver.hu használata és az elektronikus ügyintézés során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő és harmonizáltan az EU ajánlásaival biztonságos szinten maradjanak és ezáltal az állampolgárok bizalma a www.azoszver.hu szolgáltatásban megingathatatlan legyen.

1. Definíciók és rövidítések

www azoszver.hu elektronikus szolgáltató rendszer, amely együttesen magába foglalja a www. azoszver.hu portált, az azt kiszolgáló szervereket, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint annak fenntartóját és üzemeltetőjét, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus regisztráció létesítésének lehetőségét;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt;

Felhasználó: a www .azoszver.hu regisztrált felhasználója;

Felhasználói adat: a www.azoszver.hu Felhasználójára vonatkozó vagy az általa a www.azoszver.hu-n keresztül feltöltött elektronikus dokumentumban foglalt adat;

Kapcsolati azonosító: a Felhasználó és a címzett szervezet adataiból egyirányú leképezési eljárással képzett, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő azonosító, amely nem visszafejthető és adatok összekapcsolására nem alkalmas;

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

2.1. Az adatok kezelője és az adatok feldolgozója Galaburgyi, amely működteti a www. azoszver.hu szolgáltatást.

3. Az adatkezelés célja

3.1. A személyes adatok kezelésének célja:

a Felhasználó www. azoszver.hu csatlakozáshoz létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítása;

a www. azoszver.hu technikai működtetése;

az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.

3.2. Az adatkezelés a 3.1 pont szerinti célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg a Szolgáltató a személyes adatokat törli, illetve az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.

4. A kezelt személyes adatok

4.1. Nem kerül sor személyes adatok rögzítésére az www. azoszver.hu internetes felületén nyújtott információs szolgáltatások igénybevétele során.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. A jelen ÁSZF-ben meghatározott adatkezelés az Eht, rendelkezésén (157. §, 158. § és 160§ pontjain) alapul.

5.2. Az elektronikus dokumentumban foglalt adatok, valamint az www. zoldkapuvendeglo.hu rendszer által naplózott adatok szolgáltatását törvény írja elő, vagy azok szolgáltatása önkéntes, azok kezeléséhez adott hozzájárulást - mint a Felhasználó által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulást - a Felhasználó az www. azoszver.hu igénybevételével adja meg.

Szerződés megszűnése esetén Galaburgyi:

- csak az előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja.

- az Előfizető részéről kezdeményezett szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, a szerződés megszűnésének napján törlésre kerülnek az előfizetői szerződésen kívüli adatok.

- ha Galaburgyi rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, úgy az előfizetői szerződésen kívüli adatok 30 napig kerülnek tárolásra.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

6.1. A kezelt adatok - mind a természetes személyazonosító adatok, mind a Felhasználó egyedi azonosítója - az www. azoszver.hu megszüntetését követően automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek. Nem kerül törlésre a Felhasználó személyazonosító adataiból egyirányú leképezéssel képzett egyedi kód, amely azonban a többi adat törlése folytán a Felhasználóval nem hozható kapcsolatba, amíg a Felhasználó új www.

azoszver

.hu nyitásával egyidejűleg nem adja meg újra a már törölt személyazonosító adatait.

6.1.1. Az egyszer használható kód (jelszó) az egyedi azonosító képzéséig, míg a Vendégeknek küldött üzenetben található csatolt fájl link (URL) érvényességi idejéig (7 napig) kerül tárolásra; ezt követően automatikusan törlésre kerül.

6.3. Az adatok törlésre kerülnek továbbá a Felhasználó törlésre irányuló kérelme esetén, valamint ha azok kezeléséről bíróság vagy az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy jogellenes, és elrendeli a törlésüket.

6.4. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van.

6.5. Az adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az e pont alapján törölt adat már nem szerepel. A biztonsági mentéseket három mentési ciklusra visszatekintve őrizzük. A biztonsági mentésben tárolt adatok kizárólag az adatbiztonsági szabályzat szerint, az adatvesztéseket követő helyreállítás érdekében kerülnek szükség esetén felhasználásra.

7. Adatszolgáltatások

7.1. Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve kivételesen a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

7.2. Az erre törvény szerint jogosult hatóság részéről érkező, adattovábbítás iránti megkeresés teljesíthetőségét a törvény alapján gondosan mérlegeljük.

7.3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni: az adattovábbításokról; az adattovábbítások címzettjéről; a továbbított adatok köréről; az adattovábbítások céljáról. A tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a titkos adatgyűjtés törvényben meghatározott eseteire.

7.4. Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az érintett hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az érintett hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más célra.

8. A felhasználók jogainak gyakorlása

8.1. Tájékoztatás-kérés

8.1.1. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Galaburgyi a tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató útján teljesíti, aki a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság felé és mikor történt továbbítás az www.azoszver.hu rendszeren keresztül. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.1.2. Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatással felmerült költségekkel arányos költségtérítés szabható ki. A költségtérítés visszatérítésre kerül, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

8.1.3. Az érintett e joga kizárólag törvényben foglalt esetekben korlátozható. A tájékoztatás ilyen - például bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági - okból való megtagadása esetén az érintett nem kap felvilágosítást.

8.1.4. A Felhasználó a www. azoszver.hu-n tárolt, meghatározott adatok közül a természetes személyazonosító adatait az www. azoszver.hu internetes felületén is megtekintheti, ellenőrizheti.

8.2. Helyesbítés A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a Felhasználó saját maga elvégezheti a www. azoszver.hu rendszerében az erre kialakított webes felületen keresztül. Az e-mail címet a Felhasználó maga köteles az adatkarbantartásra szolgáló felületen folyamatosan karbantartani.

8.3. Töröltetés

8.3.1. A Felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését. Az adatok törlése a Felhasználó www. azoszver.hujának megszüntetésével, az adattovábbítási naplózás adatai törlésének kezdeményezése a 8.5 pont szerinti elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel lehetséges. Nem töröltethető ugyanakkor a címzett, illetve feladó a nyilvántartásából az oda érkezett, illetve általa a Felhasználónak küldött üzenetre vonatkozó nyilvántartási adat.

8.3.2. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van, illetve ha törvény alapján az adatkezelés kötelező, ezért a kérés nem teljesíthető. Az elutasítás okáról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatjuk, a döntés megtámadható.

8.4. Tiltakozás

8.4.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve

ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

8.4.2. Az adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

8.4.3. A 8.4 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az adatalany hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos eljárásban is.

9. A jogok érvényesítése

9.1. Adatvédelmi megbízott

9.1.1. Galaburgyi-ban adatvédelmi megbízott kerül kijelölésre. Az adatvédelmi megbízott olyan személy, aki számítástechnikai ismeretekkel, továbbá az adatvédelem terén gyakorlattal rendelkezik, és egyébként is alkalmas a feladat ellátására.

9.1.2. Bárki az adatvédelmi megbízotthoz fordulhat, ha

véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve

egyébként jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.

Az adatvédelmi megbízott e bejelentések vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni és a vizsgálatát záró döntését 15 napon belül meghozni.

9.1.3 Amennyiben az érintett az adatvédelmi megbízott döntésével nem ért egyet, úgy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

9.1.4. A Szolgáltató (adatfeldolgozó) részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott:

Név: Tátrai Zsolt Galaburgyi Kft. Adatvédelmi Megbízottja

Cím: 1034 Budapest, szőlő utca 42.

Email: zoldkapuvendeglo@gmail.com. A Szolgáltató az érintett egyes jogainak gyakorlását a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.

9.1.5. Galaburgyi, mint adatkezelő részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott. Az érintett egyes jogainak gyakorlását Galaburgyi a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.

9.2. Adatvédelmi biztos Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.obh.hu címen található.

9.3. Bírósági jogérvényesítés Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A pert Galaburgyi Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróságon lehet megindítani.

10. Adatbiztonság

10.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.

10.2. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Szolgáltató egyébként is megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

10.3. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a www. azoszver.hu-n tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelési céljával összefüggésben férjenek hozzá;

gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;

az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;

biztosítja, hogy az www. azoszver.hu azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és az www.azoszver.hu regisztrációs adatbázisának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.

10.4. Az egyszer használható kódot, valamint egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a www. zoldkapuvendeglo.hu olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.

10.5. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a www.profiszerzodes.hubon tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

10.6. A Szolgáltató egyebekben a belső adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

11. Egyéb szabályok

11.1. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, elsősorban automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

11.2. A Szolgáltató nem felelős az egyes előfizetők általi adatkezelési cselekményekért, csak a saját hatáskörben végzett adatkezelésekért.

11.3. Galaburgyi egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához, adattároláshoz a Szolgáltatón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak a Szolgáltató közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.

11.4. Galaburgyi az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

11.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről - Galaburgyi egyetértésével - belső adatvédelmi szabályzatot alkalmaz. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja, emellett jogosult az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. Amennyiben a módosítás új, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést intézményesít, a Felhasználó figyelmét külön fel kell hívni erre a körülményre; az www. azoszver.hu figyelmeztetést követő használata a módosult feltételek elfogadásának minősül. A Szolgáltató az www.azoszver.hu internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatot jeleníti meg, de kérésre tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

11.6 Az adatkezelési nyilatkozat hatályos a keltezés napjától.

 

 

Budapest 2014-09-05